Vergi Danışmanlığı ve Mali Denetim Hizmetleri

TaxGate hali hazırda Hollanda’da faaliyet göstermekte olan firmalar ve açılışı gerçekleştirilecek firmaların yanı sıra serbest meslek mensupları ve yabancı girişimcilere ilişkin geniş çaplı vergi danışmanlığı ve mali denetim hizmetleri sunmaktadır:

Büromuzun bu alanda sunduğu hizmetler hakkındaki ana başlıklar aşağıdaki gibidir:

  • Mükelleflerin bilanço, kar-zarar tablosu, bildirge, beyannameler ve diğer belgelerinin düzenlenip tahakkuk işlemlerinin düzenli bir şekilde yürütülerek ilgili resmi mercilere raporlanması
  • İşletmede görev alacak personele ait ücret bordrolarının ve hesap pusulalarının hazırlanarak dağıtımının sağlanması
  • Katma değer vergisi (‘’BTW’’), aylık ve üçer aylık Muhtasar ve Geçici Vergi beyannamelerinin oluşturulması, yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin hazırlanması, kontrolü ve tahakkuklarının sağlanarak ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi
  • Hollanda Vergi İdaresi (‘Belastingdienst’) ve Finansal Piyasalar İdaresi’nce (‘AFM’) öngörülen uyum yasalarına ilişkin kontrol ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi
  • İş ve sosyal güvenlik mevzuatına binaen doğacak yükümlülüklerin yerine getirilmesi
  • Yatırımcıların banka ve finans kurumlarıyla ilişkilerinde destek mahiyetinde danışmanlık hizmeti sunulması
  • ‘Transfer Pricing’ alanında danışmanlık hizmetlerinin sunulması
  • Hollanda’nın taraf olduğu ikili vergi anlaşmaları hususlarında danışmanlık hizmetlerinin verilmesi
  • Vergi uyuşmazlıkları ve bunların çözümlenmelerine ilişkin danışmanlık hizmetleri şeklindeki hususları kapsamaktadır

Vergi Yapılandırmalarına İlişkin Hizmetler

TaxGate, uluslarası alanda faaliyet göstermekte olup, Hollanda’nın elverişli vergi ikliminden yararlanmak suretiyle kar-zarar optimizasyonunu hedefleyen firmalara gerek ikamet ülkesinde gerekse operasyonel ülkede elverişli kurumsal yapıları sunmak konularında mali ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.